Nowości:
 
MISJA SZKOŁY           
"Cel edukacji jest podwójny tzn. wzbogacenie pamięci o dobre i użyteczne pojęcia oraz kierowanie woli drogą cnoty, tak i podwójny musi być środek ich osiągnięcia: jeden to intelekt, drugi dotyczy serca. Jeden dotyczy nauki, drugi miłosierdzia"

                                                                                            /B. G. Baldo/

Misją naszej szkoły jest wykształcenie i wychowanie człowieka, który nie tylko będzie w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata, ale także będzie otwarty na potrzeby innych ludzi, aby pewnie poruszał się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, aby nieustannie rozwijał swoje zainteresowania, zdobyte umiejętności, zdolności i pasje.


WIZJA SZKOŁY
 • przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne,
 • przygotowujemy do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
 • dajemy możliwość nauki dwóch języków obcych spośród (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego),
 • rozwijamy uzdolnienia artystyczne,
 • kształtujemy wrażliwość estetyczną,
 • zapewniamy rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,
 • rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji,
 • kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustaleniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów,
 • opieramy wychowanie na takich wartościach jak: prawda, dobro, odpowiedzialność oraz szacunek dla drugiego człowieka,
 • reagujemy na wszelkie przejawy agresji w zachowaniu uczniów,
 • uczymy samodyscypliny, dbania o porządek, sumiennego wypełniania obowiązków,
 • rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej,
 • przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji, kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie,
 • wychowujemy do życia w rodzinie,
 • przygotowujemy do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym,
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów,
 • współpracujemy z rodzicami, analizujemy ich oczekiwania,
 • zapewniamy nowoczesne warunki nauki,
 • zapewniamy uczniom bezpieczne warunki nauki w szkole i poza nią (monitoring w szkole),
 • zapewniamy kameralną i serdeczną atmosferę.