Nowości:
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Społecznej Szkoły Podstawowej im. S. Lema STO
Społecznego Gimnazjum im. S. Lema STO
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 STO


§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opracowano na podstawie Statutów (Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum).
 2. Niniejszy regulamin precyzuje zasady pracy Samorządu Uczniowskiego, jego prawa i obowiązki.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, po  konsultacjach z młodzieżą i Radą Pedagogiczną.

 

§2. Samorząd Uczniowski w Szkole

I. Ordynacja wyborcza
 1. W (Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum) działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd  Uczniowski  tworzą  przedstawiciele  klas  I - VIII SP oraz klas I - III Gim i LO  wybrani przez uczniów klas I - III w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Kadencja  Zarządu  Samorządu  Uczniowskiego  trwa  dwa  lata.
 4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego liczy maksymalnie 8 osób.
 5. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w październiku
 6. Kampania wyborcza rozpoczyna się na miesiąc przed wyborami, może mieć różne formy (plakaty, hasła). Forma kampanii musi być ustalona z Dyrektorem Szkoły.
 7. Kampania powinna przebiegać w sposób kulturalny (nie wolno zrywać, mazać plakatów kontrkandydatów, obrażać ich).
 8. Każda z klas ma prawo zgłosić dwóch kandydatów.
 9. Listy   kandydatów   z   charakterystykami   osób   muszą   być   wywieszone   w   gablocie   Samorządu Uczniowskiego na miesiąc przed wyborami.
 10. Na 24 godziny przed wyborami zostaje zawieszona kampania wyborcza.
 11. W dniu wyborów każdy uczeń otrzymuje listę kandydatów ułożoną wg porządku alfabetycznego.
 12. Głosowanie odbywa się przez skreślenie osób, które nam nie odpowiadają.
 13. Samorząd Uczniowski rozpoczyna działalność w momencie ogłoszenia wyników.
 14. W trakcie roku szkolnego możliwe jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

II. Ordynacja wyborów uzupełniających

 1. W wyborach uzupełniających wybierani są nowo przyjęci uczniowie klas I.
 2. Termin wyborów ustala Samorząd Uczniowski (koniec października).
 3. Kampania wyborcza trwa od początku września do wyborów tj. do końca października.
 4. W czasie kampanii nie wolno niszczyć plakatów kontrkandydatów, obrażać ich lub osób trzecich.
 5. Warunkiem  uczestnictwa  w  wyborach  do  Samorządu  Uczniowskiego  jest  złożenie  na  ręce aktualnie działającego Samorządu charakterystyki kandydatów.
 6. Każda z klas I zgłasza dwóch kandydatów.
 7. W tajnym, równym, powszechnym głosowaniu może wziąć udział każdy uczeń Szkoły.
 8. Głosowanie odbywa się przez zakreślenie numeru znajdującego się przy nazwisku kandydata.
 9. Nazwiska kandydatów ułożone są w porządku alfabetycznym na karcie do głosowania.
 10. Przy   nazwisku   podaje  się  numer  klasy,  do  której  uczeń  uczęszcza.  Głosuje  się  na  maksimum  4 kandydatów.
 11. Wyniki wyborów ogłasza się następnego dnia po wyborach, tj. na koniec października.
 12. Wyniki  ogłasza  Szkolna  Komisja  Wyborcza, którą tworzą: opiekun Samorządu, wybrany przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego i 2 - 3 uczniów klas programowo najwyższych.

§3. Prawa Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

a)  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

b)  wyrażania myśli, przekonań oraz uwag dotyczących życia Szkoły  w sposób nie godzący w dobra osobiste innych osób,

c)  organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami zaspokajania i rozwijania zainteresowań uczniów. Wszelkie formy organizacji życia szkolnego powinny być skonsultowane z Dyrektorem Szkoły,

d)  redagowanie i wydawanie własnej gazety,

e)  rganizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej - zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa,

f)   korzystania ze sprzętu audio-wizualnego i - bezpłatnie - z ksero przy organizacji imprez szkolnych,

g)  zgłaszania do opiekuna Samorządu, Dyrektora propozycji zmierzających do lepszego funkcjonowania Szkoły,

h)   prawo do ustalania dyżurów klas i kalendarza imprez przygotowanych przez poszczególne klasy,

i)   uczestniczenia w części rad pedagogicznych, o ile bezpośrednio dotyczą spraw uczniowskich.

 

§4. Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek:

a)  dbać o mienie szkolne poprzez przypominanie poszczególnym klasom o konieczności zachowania czystości łazienek, szatni, klas i pracowni komputerowej, sal lekcyjnych,

b)   zapobiegać wandalizmowi (mazaniu ścian, niszczeniu ławek) poprzez rozmowy z przedstawicielami samorządów klasowych.   

 

§5. Postanowienia końcowe


Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Samorząd Uczniowski, po akceptacji Rady Pedagogicznej.